POLÍTICA PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d’altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern o del tutor/a o representant legal.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, hauran de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions per que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

EACSABADELL, S.L. (CIF B16832677), en endavant Arteneu, amb domicili a C/Sant Joan, 35 08201 Sabadell. Adreça de correu electrònic info@arteneu.cat

 EACSABADELL, S.L.,com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes. 

 

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb Arteneu o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que siguis usuari d’un dels nostres serveis, que siguis familiar d’un usuari, que siguis treballador, voluntari, personal en pràctiques, donant, client, proveïdor, estiguis inscrit en algun dels nostres cursos o congressos, participis en els nostres actes o activitats, o bé que en sol·licitessis informació promocional sobre els productes, serveis i activitats d’Arteneu.

 

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són dades necessàries per tal de mantenir el contacte amb tu:

1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email, telèfon

2. mitjançant el formulari de registre: nom, email, edat

3. mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, email

4. mitjançant el formulari de recollida de dades per al ecommerce: nom, adreça, e-mail, edat, telèfon, dades bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit

5. mitjançant whatsapp: telèfon, nom i cognoms,

I dades necessàries per fer transaccions econòmiques si és que la relació que tenim o hem tingut ha estat com a client, donant i/o proveïdor:

–            Aportació econòmica / import de venda o compra realitzada

–            Número de compte bancari

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de EACSABADELL, S.L.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Per poder complir amb la nostra missió d’acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat en el desenvolupament del seu projecte de vida tot garantint els seus drets, tractem les dades dels nostres clients, donants i col·laboradors amb aquestes finalitats:

–     Enviar informació sobre Arteneu via SMS, telèfon, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita. 

–     Demanar donatius, increments de quota i altres tipus participació (signatura de campanyes, compra dels nostres productes …).

–     Invitar a actes o esdeveniments organitzats per Arteneu.

–     Realitzar enquestes de satisfacció.

–     Prestar el servei que ens has contractat o mantenir la relació comercial.

–     Dur a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per medis electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a  l’ EMAIL. 

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb Arteneu com a usuari, client, proveïdor, donant o col•laborador, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’Arteneu similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones?

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

–     Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que Arteneu està subjecta per la seva activitat.

–     Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participis.

Si en el futur Arteneu realitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

Realitzem transferències internacionals de dades?

Ara mateix Arteneu no realitza transferències internacionals de dades personals, no obstant podria contractar serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen de una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). En aquest cas Arteneu hauria subscrit amb aquests proveïdors els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa de proveïdors ubicats a Tercers Països i aplicaríem les garanties i salvaguardes necessàries per tal de preservar la privacitat. 

Quant temps guardarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Arteneu i, després de finalitzar la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció. Les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

Quins són els teus drets?

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant EACSABADELL, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@arteneu.cat, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

• Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

XARXES SOCIALS

L’informem que EACSABADELL, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de EACSABADELL, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

EACSABADELL, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

• Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

• Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que EACSABADELL, S.L. consideri inapropiats.

• I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, EACSABADELL, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, EACSABADELL, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

EACSABADELL, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a EACSABADELL, S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre EACSABADELL, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.